• مشاوره و طرحواره درمانگر
  • مدرس مهارت های زندگی و تیپ های رفتاری با مدل جهانی دیسک DISC
  • مدرس کارگاه های آموزشی تخصصی روانشناسی
  • متخصص پرورش استعداد های درخشان
نامزینب غیاثی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
فعالیت اصلیمشاوره خانواده