• 10 سال سابقه مدیریت دبیرستان 
نامزهرا زارعی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد آنالیز ریاضی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی