• مدرس دانشگاه علوم پزشکی
  • مدرس مهارت های زندگی و مهارت های نرم
  • مدرس کشوری رفتارشناسی مدل جهانی دیسک DISC در آکادمی کسب و کار سینا   
نامزهرا برقرار
مدرک تحصیلیدانشجوی دکتری ارتقا سلامت شهید بهشتی
فعالیت اصلیمشاوره شغلی