• کوچ فردی و سازمانی و استعدادیابی

  • برگذاری جلسات تک نفره و گروهی به صورت حضوری و آنلاین در حوزه استعدادیابی و رفتار شناسی
     

نامیاسمین باقریان
مدرک تحصیلی دکتری مدیریت کسب و کار
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی