• روانشناس بالینی 
  • مدرس مهارت های فردی و روانشناسی
  • طرحواره درمانگر
نامیاسمن محدث
مدرک تحصیلیروانشناس بالینی
فعالیت اصلیمشاوره خانواده