• مشاوره و برنامه ریزی کنکور و پایه به همراه انتخاب رشته
ناموحید کبریایی
مدرک تحصیلیکارشناسی روانشناسی
فعالیت اصلیمشاوره تحصیلی