• مدرس مهارت های ارتباطی و رفتار شناسی
  • مستر بین الملل NLP
نامسمیه صولتی
مدرک تحصیلیکارشناسی کامپیوتر
فعالیت اصلیمشاوره شغلی