• مدرس دروس مدیریت سيستمهای اطلاعاتي و طرح ریزی واحدهای صنعتي
  • مدرس مدیریت نوآوری و خلاقيت
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
  • مشاور شرکت توسعه یک مپنا در حوزه تدوین مدل شایستگي و توانمندسازی
نامسها صفایی
مدرک تحصیلیدکترای مدیریت دولتی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی