• استعدادیابی و مشاوره شغلی
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
نامشیوا مسرورفر
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت حرفه ای کسب و کار
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی