• مشاور توسعه مدل های نرم و رفتارشناسی

  • استعدادیابی تحصیلی
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC 
  • مشاور تحصیلی در مجموعه های مختلف آموزشی 

  • مدیر آموزشگاه علمی گزینه جوان

  • مدیر مجموعه راه نو

نامصادق امیری
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی