• مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
  • دوره های مشاوره آموزشی و انتخاب رشته کنکور
نامرضا لیمن
مدرک تحصیلیکارشناسی مهندسی عمران
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی