• مشاور و هدایتگر تحصیلی-شغلی رتبه های دو و سه رقمی کنکور سراسری

  • مدرس کارگاه های توانمندسازی و آگاه سازی مشاوران آموزش و پرورش

  • دارای مدرک تخصصی و بین المللی مشاوره تحصیلی دانشگاه خوارزمی
  • دارای مدارک بین المللی کوچینگ از فدراسیون جهانی

  • کارشناس علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
نامرضا امیری
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی و شغلی