نامراضیه جهانی
مدرک تحصیلیدکترای مدیریت
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی
  • مدیر و مشاوره منابع انسانی
  • کوچ و منتور فردی سازمانی
  • ناظر جذب و استخدام
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
  • مدرس MBTi