• متخصص پرورش استعداد های درخشان
  • ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
نامپرستو آقایی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
فعالیت اصلیمشاوره خانواده