• کوچ سطح دو از موسسه بین المللی ایمپکت با نیچ تعالی فردی و تحول سازمانی
  • دانش آموخته دوره ACT  موسسه درمانگری هما
  • ارزیاب تعالی فردی از موسسه عصر پیشرفت و ارزیاب شایستگی مدیران از سازمان مدیریت دولتی
  • همکار فرایند مدیریت استعداد سازمان مدیریت صنعتی و همکار استعدادیابی سینا تلنت 
  • فارغ التحصیل DBA با عنوان رساله "ارائه‌ی راهنمایی برای تدوین برنامه‌ریزی توسعه‌ی فردی شایستگی مدیران سازمان‌های اقتصادی"
  • کارشناس توانمندسازی ،آموزش، منتورینگ و کوچینگ شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان
ناممطهره محمدی فرد
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد IT
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی