• مدرس دانشگاه

  • مدیرعامل موسسه ی خیریه ی رویش لبخند

  • حضور در کارگاه آموزشی تکنیک های شخصیت شناسی و تحلیل توانمندیهای فردی

  • حضور در دوره آموزشی هدف گذاری و راههای رسیدن به اهداف  

ناممطهره احمدی پناه
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد فقه و اصول
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی