• مشاور منابع انسانی و مدرس دوره های رفتارشناسی
  • استعدادیابی شغلی
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
  • برگزار کننده سمینار های خصوصی در حیطه مشاوره و منابع انسانی
ناممصطفی مقدمی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی