• مدرس رفتارشناسی و استعدادیابی
  • مدرس توسعه فردی و NLP
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
  • برگزار کننده سمینار های خصوصی در حیطه مشاوره و منابع انسانی
ناممحسن انصاری
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی