• مشاور استراتژی با رویکرد منابع انسانی
  • عضو انجمن مشاوران مدریت ایران
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
  • ارزیاب کانون های ارزیابی و توسعه
  • مدرس کارگاه آموزشی ارتباط موثر
  • تالیف کتاب " توسعه مدیریت منابع انسانی در جذب، استخدام و نگهداشت"

ناممحمد سرخانلی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی