ناممحمدرضا ایمانی
مدرک تحصیلیدکترای روانشناسی عمومی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی و شغلی
  • مدرس و مشاور حوزه های روانشناسی و مدیریت

  • عضو هیئت علمی مرکز استعدادها و توسعه اشتغال سازمان مدیریت صنعتی
  • رئیس آکادمی توسعه فردی کلینیک سینا
  • برگزاری و اجرای دوره های تربیت مدیران و شایستگی های رهبران
  • مشاور و مدرس رسمی مهارت شناخت الگوهای رفتاری مدل جهانی DISC موسسه کسب و کار سینا
  • مشاور و مدرس استعدادیابی و شناسایی نقاط قوت بر اساس مدل کلیفتون، هوش هیجانی و نئو