• ارزیاب و استعدادیاب، تدریس، منتورینگ بخش رفتار سازمانی و مالی
  • مدرس دانشگاه
  • ترجمه کتاب "مدیریت پیشرفت کارکنان (12 گام برای ارزیابی مسیر پیشرفت شغلی)"

  • نویسنده مقاله "تاثیر خوش بینی بر اشتیاق شغلی با اثر میانجی حمایت و فرهنگ سازمانی، سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد" ، سال 1401
ناممینا خلیلی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت مالی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی