• 5 سال تدریس و مشاوره در حوزه رفتارشناسی، توسعه فردی و استعدادیابی 
  • برگذاری 20 کارگاه رفتارشناسی دیسک برای عموم و سازمانها 
ناممهدی محمدی کاهه
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت تحول
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی