• عضو رسمی سازمان روانشناسی
  • عضو سازمان بين المللي روانشناسي 
  • مشاور و مدرس رفتار شناسی و کوچ نوجوانان
  • درمانگر REBT
  • فعال در حوزه استعدادیابی نوجوانان و جوانان
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC 
ناممریم جعفری
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی
فعالیت اصلیمشاوره تحصیلی