• مشاور کسب و کار بویژه گردشگری و هتلداری
  • حضور در دوره رفتار شناسی  و شخصیت شناسی به روش  مدل جهانی دیسک DISC در آکادمی کسب و کار سینا   
  • حضور در دوره آموزشی خود ارزیابی EFQM از مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
نامجاوید سبحانی
مدرک تحصیلیدکتری مدیریت
فعالیت اصلیمشاوره شغلی