• مدرس دوره های توسعه فردی از طریق خودشناسی

  • مدرس دوره های رشد آفرینی

  • مدیر منابع انسانی هتل خاتم مشهد

  • مدیر منابع انسانی گروه شرکتهای مسافرتی مهران پرواز

نامجلیل جعفری شاندیز
مدرک تحصیلیمدیریت بازرگانی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی