• کوچ نقاط قوت ( دارای مدرک رسمی از فدراسیون کوچینگ جهانی )
  • مشاور و راه انداز کسب وکار
  • مدرس مدل جهانی رفتار شناسی به روش دیسک DISC
  • مدرس دوره های فروش و متقاعد سازی
  • مدرس دروس اختصاصی رشته های مدیریت در دانشگاه
نامحمزه سپهری
مدرک تحصیلیدکترای مدیریت
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی