• ارزیاب کانون توسعه
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC و کلیفتون
  • مربی مدیریت عملکرد
  • دبیر کمیته طبقه بندی مشاغل
  • مسئول تامین و توسعه منابع انسانی
  •  مقالات : 1- مقاله "تدوین استراتژی منابع انسانی"  2- مقاله "ارزیابی عملکرد" 3- مقاله "نظام پیشنهادات" 4- مقاله "نقشه انتخاب"  
نامحمید حسینی
مدرک تحصیلیمدیریت اجرایی سازمان مدیریت صنعتی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی