• مدرس دوره های رفتارشناسی
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
  • ترجمه کتاب "اهمال کاری اکنون متوقف میشود"

  • مؤلف کتاب "جادوی هوش هیجانی"

نامگلی حیات داوودی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد ریاضیات
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی