• مدرس مهارت‌های نرم و مشاور فردی
نامگل آرا شریعت زاده
مدرک تحصیلیدکترای مشاوره خانواده
فعالیت اصلیمشاوره خانواده