• مدرس و‌ مشاور توسعه فردی ‌سازمانی در حوزه استعدادیابی مسیر شغلی و تحصیلی و‌ دیسک
  • هفت سال فعالیت در حوزه صنعت و‌ سازمان های خصوصی
  • سیزده سال تدریس در سازمان آموزش و‌پرورش در مقطع متوسطه دوم
    و‌ دانشگاه آزاد
  • ارزیاب کانون ارزیابی توسعه مدیران
  • کارشناس فروش
  • دارای مدرک Dba از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
  • دارای مدرک Mba کارشناس حرفه ای استراتژی از مدرسه کسب و کار آریانا
  • دارای مدرک Mba منابع انسانی از مدرسه کسب و کار آریانا
  • دارای مدرک Mba استراتژی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نامفروغ طاهرخانی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد IT
فعالیت اصلیمشاوره شغلی