• رئیس گروه مطالعات و پژوهش شهرداری اهواز
  • عضو کمیته دانش بنیان دانشگاه های پیام نور استان خوزستان

  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
نامفاطمه فرجی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد زبان انگلیسی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی