• مدیر پروژه، مشاور منابع انسانی
  • مدرس رفتارشناسی DISC
  • کوچ توسعه فردی و کسب و کار، ارزیاب تعالی فردی، ارزیاب سازمانی
  • ارزیاب کانون تعالی فردی مانند ارزیابی مدیران سرای محلات جهاد و چند کانون ارزیابی تعالی فردی
نامفرشاد محقق پور
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی