• استاد دانشگاه
  • آموزش روش مطالعه و مهارتهای پیوسته به بیش از ۱۰۰۰ نفر
  • مشاوره تحصیلی کنکور و انتخاب رشته به شمار زیادی از رتبه برترهای آزمون سراسری و آزاد و ارشد
  • موسس و مدیر وبسایت آموزشی Tamamplus
  • مشاوره تحصیلی مدارس برتر استان یزد
  • مدرس تکنیک محاسبات سریع ریاضی
  • آموزش روش تدریس به دبیران برجسته استان یزد

نامفریده منتظرالحجه
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی