• طراح و مدرس کارگاه های آموزشی در حوزه رفتارشناسی و بهبود روابط در سازمانها
  • استعدادیاب تحصیلی-شغلی و ارزیاب کانونهای ارزیابی
  • مدرس حوزه رفتارشناسی DISC
  • دوره حرفه ای تربیت استعدادیاب (سیناتلنت)

نامفهیمه برخورداری
مدرک تحصیلیدکترای روانشناسی محض
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی