• مذاکره، مشاوره و مهارتهای ارتباطی و رفتار شناسی دیسک
  • شرکت در دوره های مدیریت عالی کسب و کار، همایش‌های بازرگانی
نامفائزه محمدی مبارز
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد فلسفه
فعالیت اصلیمشاوره شغلی