• مشاوره خانواده، تحصیلی، مثبت اندیشی و شخصیت
  • استعدادیاب تحصیلی و شغلی

نامآرمینه باقری
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی تحصیلی و شغلی