• مدیریت بازاریابی 
  • مدیر ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن
  • مدرس دوره های آموزشی بانک مسکن در سراسر کشور
  • کتاب ها و مقالات : ۱_ طراحی مدل شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری خرد و شرکتی در بانک مسکن کشور ارائه الگوی ارزیابی آمادگی بانک مسکن برای پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها  2_ ارائه الگوی ارزیابی آمادگی بانک مسکن برای پیاده سازی مهندسی مجدد فرآینده 3_ شناخت عوامل موثر در انتخاب دوره های آموزش مجازی در بانک مسکن با استفاده از روش ANP
  • برگزاری بیش از ۱۰ کارگاه آموزشی تحلیل رفتاری مبتنی بر مدل جهانی دیسک DISC در خوزستان برای دانشجویان، معلم ها ، شرکت ها و مدیران سازمان‌ها از جمله مدیران شعب بانک مسکن
نامعلی امیدی
مدرک تحصیلیدکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی
فعالیت اصلیمشاوره شغلی