• کوچ و منتور و  مدرس توسعه فردی
نامآلاء محمدی
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی