علوم سیاسی

علوم سیاسی یک حوزه تحقیقاتی است که به مطالعه نظریه‌ها، مفاهیم و فرایندهای مرتبط با سیاست و سیستم‌های سیاسی می‌پردازد. هدف اصلی علوم سیاسی، درک و توضیح دقیق تأثیر قدرت، نهادها و عوامل دیگر بر فرایندهای سیاسی، تصمیم‌گیری‌ها و اثرات آن‌ها بر جامعه است.

علوم سیاسی به ما کمک می‌کند تا بهبود فرایندهای سیاسی، تدوین سیاست‌های عمومی، تحلیل رویدادهای سیاسی و تعاملات بین‌المللی را درک کنیم. این حوزه به ما امکان می‌دهد الگوها و روندهای سیاسی را تحلیل کرده و به دست آوردن دانشی که به جامعه در اتخاذ تصمیمات می‌تواند کمک کند.

 

راهنمای انتخاب شغل مناسب