روانشناسی

روانشناسی به دو زمینه اصلی تقسیم می‌شود: روانشناسی عمومی و روانشناسی کاربردی. روانشناسی عمومی به بررسی رفتار و فرایندهای روانی افراد در مقیاس عمومی می‌پردازد، در حالی که روانشناسی کاربردی به بررسی استفاده روانشناسی در حوزه‌های مختلف مانند بهداشت روانی، آموزش، رواندرمانی، مشاوره و سازمان‌ها می‌پردازد.

روانشناسان با استفاده از روش‌ها و ابزارهای متنوعی مانند مصاحبه، تست‌ها، مشاهده و تحلیل داده‌ها، به بررسی و تحلیل وضعیت روانی افراد می‌پردازند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا به فهم عمیق‌تری از روانشناسی انسان‌ها برسند و روش‌ها و راهکارهای مناسب برای بهبود روانی و ارتقای کیفیت زندگی ارائه کنند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب