حسابداری

حسابداری به عنوان یک حوزه حرفه‌ای و علمی، فرایندی است که در آن اطلاعات مالی و اقتصادی یک سازمان جمع‌آوری، طبقه‌بندی، ثبت و تحلیل می‌شوند. هدف اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات مالی دقیق و قابل اعتماد درباره وضعیت مالی سازمان به منظور تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، برنامه‌ریزی مالی و ارزیابی عملکرد است.

حسابداران به کمک اصول و استانداردهای حسابداری، قوانین مالیاتی و تکنولوژی‌های مدرن، اطلاعات مالی را تحلیل می‌کنند و گزارش‌های مالی را تهیه می‌کنند. این اطلاعات به مدیران، سهامداران، مؤسسات مالی، دولت و دیگر ارگان‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات مالی را اتخاذ کنند و عملکرد مالی سازمان را ارزیابی کنند.

راهنمای انتخاب شغل مناسب