جامعه شناسی

جامعه‌شناسی یک علم اجتماعی است که به بررسی ساختار، سازمان، تحولات و رفتارهای اجتماعی جوامع می‌پردازد. این علم بررسی می‌کند که چگونه افراد در جامعه با یکدیگر تعامل می‌کنند، چگونه نقش‌ها و وظایف در جامعه شکل می‌گیرند و چگونه عوامل اجتماعی می‌توانند تأثیرگذار باشند.

جامعه‌شناسی به بررسی مسائل گوناگونی مانند نژاد، طبقه‌بندی اجتماعی، جنسیت، اجتماعی‌سازی، فقر و نابرابری اجتماعی، رفتار جمعی، تغییرات اجتماعی و تحولات جامعه می‌پردازد. این علم براساس روش‌های تحقیقی متنوعی مانند مشاهده، مصاحبه، نظرسنجی و تحلیل داده‌ها، به بررسی و تحلیل جوامع و ساختارهای اجتماعی می‌پردازد.

راهنمای انتخاب شغل مناسب