باستان شناس

شغل باستان شناس در حوزه تحقیقات تاریخی و باستانی فعالیت می‌کند. متوسط حقوق باستان شناسان در ایران حدود ۲۵ میلیون تومان است. این شغل به دلیل نیاز به دانش تاریخ و باستان‌شناسی، توانایی تحلیل و تفسیر اطلاعات باستانی، به عنوان یک شغل تحقیقاتی و آموزشی شناخته می‌شود. اما به دلیل نیازمندی به تحقیق و جستجو در منابع مختلف، این شغل نیازمند تلاش و تمرین برای بهبود مهارت‌های تحقیق و آنالیز داده‌ها است. همچنین، این شغل نیازمند سفر به مناطق مختلف و کار در محیط‌های مختلف و شاید هم با شرایط سخت و آب و هوایی نامساعد می‌باشد. سختی‌های این شغل شامل تلاش برای کشف اطلاعات باستانی جدید و تفسیر آن‌ها، همچنین تلاش برای حفظ و حفاظت از میراث باستانی می‌باشد.