• مدرس توسعه فردی، ارزیاب و استعداد یاب
  • منتورینگ در بخش آموزش شهرداری
نامفاطمه کارگر فرد
مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد DBA
فعالیت اصلیمشاوره و استعدادیابی شغلی